Σε παράταση τριών μηνών στην προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου, αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες αυτή λήγει εντός 2018 προχώρησε με ρύθμιση το υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις 30 Ιανουαρίου σε πολλές περιοχές τα κτηματολογικά γραφεία συμπληρώνουν 14 χρόνια λειτουργίας, μετά την παρέλευση των οποίων “κλειδώνουν” οι αρχικές εγγραφές των αγνώστου ιδιοκτήτη ακινήτων. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι η κυριότητα των συγκεκριμένων ακινήτων περιέρχεται στο Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Περιβάλλοντος με τροπολογία προχώρησε στην παράταση της σχετικής προθεσμίας για τρεις μήνες, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητη λόγω της πρόσφατης κατάργησης της εταιρείας “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.” και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο νεοσυσταθέντα φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Τι αναφέρει η ρύθμιση

“Με την υπόψη τροπολογία, παρατείνεται για τρεις επιπλέον μήνες, αποκλειστικά για τις περιοχές εκείνες στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018, η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.2664/1998, σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση” αναφέρει η τροπολογία.

Σύμφωνα ακόμη με την αιτιολογική έκθεση, “με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται περιορισμένη παράταση τριών μηνών στην προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου, αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία αυτή λήγει εντός του έτους 2018. Η παράταση είναι αναγκαία καθώς λόγω της πρόσφατης κατάργησης της εταιρείας “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.” και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο νεοσυσταθέντα φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, προκλήθηκε προσωρινή αδυναμία ανταπόκρισης της Διοίκησης στη χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, τόσο προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όσο και προς τους ιδιώτες, για την άσκηση αγωγών προς διόρθωση των αρχικών εγγραφών.

Η παράταση είναι εύλογη ώστε να αποτραπεί η παγίωση έννομων σχέσεων που βρίσκονται υπό αμφισβήτηση, για λόγους που οφείλονται σε τεχνική αδυναμία της Διοίκησης. Με δεδομένο ότι η τεχνική αυτή αδυναμία θα αρθεί άμεσα, η προβλεπόμενη παράταση αποτελεί κατ’ εξαίρεση μέτρο, το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη της κατά το δυνατό μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου του συστήματος του Κτηματολογίου”.

 

ΠΗΓΗ